نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیصنایع عذائئعلوم مواد غذایی

استفاده از پردازش تصویر در بررسی تاثیر صمغ شاهی و زانتان بر خصوصیات کیفی نان فاقد گلوتن

ارسال کننده : جناب آقای محمد زمینی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : m.zamini1370[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ آبان ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1066
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 13
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 320kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

نان گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که به طور گسترده در سراسر جهان مصرف میشود، ولی افراد مبتلا به سلیاک یک
عدم تحمل مادامالعمر به گلوتن موجود در نان گندم دارند. حذف گلوتن مشکلات زیادی را در تولید نان ایجاد میکند. در بین
افزودنیها مورد استفاده در فرمولاسیون نانهای فاقد گلوتن، هیدروکلوئیدها گستردهترین کاربرد را دارند. در این مطالعه از صمغ
بومی دانه شاهی و صمغ تجاری زانتان ) 1% براساس وزن آرد و نشاسته( برای تولید نان فاقد گلوتن استفاده شد. از دیدگاه
مصرفکنندگان، رنگ، اندازه و شکل ویژگیهای کیفی مهم در محصولات نانوایی هستند. با افزایش قدرتهای کامپیوتری و
تحولات سریع در نرمافزارهای پردازش تصویر ، استفاده از بینایی کامپیوتری در ارزیابی کیفیت مواد غذایی افزایش یافته است . بر
22 و 22 ، این اساس تاثیر صمغ دانه شاهی و زانتان بر خصوصیات ظاهری و ساختاری نان، توسط آنالیز تصویر نمونهها پس از 0
ساعت بررسی شد. با افزودن هیدروکلوئیدها، حجم مخصوص و میزان رطوبت افزایش یافت ) P<0.05 ( و باعث حفظ بهتر
خصوصیات رنگی طی نگهداری شدند ) p<0.05 (. صمغ دانه شاهی و زانتان به یک میزان سطح حفرات را افزایش دادند . صمغ
شاهی همانند زانتان باعث استحکام دیواره حفرات و مانع پراکنده شدن گاز میشوند، درنتیجه حجم محصول نهایی افزایش مییابد.
بررسی خصوصیات بافتی توسط ماتریس وقوع همزمانی سطح خاکستری نشان داد که نمونههای حاوی صمغ، بافت یکنواختتر و
همگنتری دارند. با توجه به نتایج حاصل از پردازش تصویر نمونهها، صمغ شاهی به عنوان یک منبع جدید هیدروکلوئیدی همانند
زانتان توانست در فرآورده های نانوایی بدون گلوتن به عنوان جایگزین گلوتن استفاده شود.
واژههای کلیدی: بافت ، پردازش تصویر، رنگ سنجی، نان فاقد گلوتن، هیدروکلوئید.

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

آزمون

نتیجه و بحث

 

نان گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که به طور گسترده در سراسر جهان مصرف میشود، ولی افراد مبتلا به سلیاک یک
عدم تحمل مادامالعمر به گلوتن موجود در نان گندم دارند. حذف گلوتن مشکلات زیادی را در تولید نان ایجاد میکند. در بین
افزودنیها مورد استفاده در فرمولاسیون نانهای فاقد گلوتن، هیدروکلوئیدها گستردهترین کاربرد را دارند. در این مطالعه از صمغ
بومی دانه شاهی و صمغ تجاری زانتان ) 1% براساس وزن آرد و نشاسته( برای تولید نان فاقد گلوتن استفاده شد. از دیدگاه
مصرفکنندگان، رنگ، اندازه و شکل ویژگیهای کیفی مهم در محصولات نانوایی هستند. با افزایش قدرتهای کامپیوتری و
تحولات سریع در نرمافزارهای پردازش تصویر ، استفاده از بینایی کامپیوتری در ارزیابی کیفیت مواد غذایی افزایش یافته است . بر
22 و 22 ، این اساس تاثیر صمغ دانه شاهی و زانتان بر خصوصیات ظاهری و ساختاری نان، توسط آنالیز تصویر نمونهها پس از 0
ساعت بررسی شد. با افزودن هیدروکلوئیدها، حجم مخصوص و میزان رطوبت افزایش یافت ) P<0.05 ( و باعث حفظ بهتر
خصوصیات رنگی طی نگهداری شدند ) p<0.05 (. صمغ دانه شاهی و زانتان به یک میزان سطح حفرات را افزایش دادند . صمغ
شاهی همانند زانتان باعث استحکام دیواره حفرات و مانع پراکنده شدن گاز میشوند، درنتیجه حجم محصول نهایی افزایش مییابد.
بررسی خصوصیات بافتی توسط ماتریس وقوع همزمانی سطح خاکستری نشان داد که نمونههای حاوی صمغ، بافت یکنواختتر و
همگنتری دارند. با توجه به نتایج حاصل از پردازش تصویر نمونهها، صمغ شاهی به عنوان یک منبع جدید هیدروکلوئیدی همانند
زانتان توانست در فرآورده های نانوایی بدون گلوتن به عنوان جایگزین گلوتن استفاده شود.
واژههای کلیدی: بافت ، پردازش تصویر، رنگ سنجی، نان فاقد گلوتن، هیدروکلوئید.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران