نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیاصول فقه

زن از دیدگاه مطهری

ارسال کننده : جناب آقای دکتر مهدی فلاح
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : DRmahdifalah12[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۵ مهر ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1416
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 27
فرمت فایل : word
حجم فایل : 48kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مطهریمیان سه اصطلاح طبیعت، غریزه وفطرت تفاوت میگذارد . به عقیده مطهری طبیعت معمولابرای اشیای بیجان به کار میرود اما کاربرد آن برای جانداران نیز مجاز است . از نظراو مفهوم طبیعت برای بیان یک خاصیت از خاصیتهای ذاتی یک چیز بیجان یا یک جاندار بهکار میرود. به نظر مطهری ،براساس تفکر فلسفی هر یک از موجودات هستی خواصی مربوط بهخود دارند که دیگر موجودات از آن بیبهره اند از این رومیباید نیرویی در آنها نهفتهباشد که خاستگاه خاصیت مزبور باشند . او، همانند دیگر فیلسوفان اسلامی، این نیرو راکه سر منشا خواص یک چیز یا یک موجود است طبیعت یا طبع آن مینامد . اما به عقیدهمطهری اصطلاح غریزه ،بیشتر در باره حیوانات به کار میرود . در حالی که کاربرد اینمفهوم در انسانها کمتر ، ودر مورد جماد ونبات بدون کاربرد است . سرشت غریزه هر چندهنوز ناشناخته است اما بیانگر یک ویژگی درونی در حیوانات است که راهنمای زندگی آنهامیباشد . به عقیده او این حالت د رحیوانات حالتی نیمه آگاهانه است و اکتسابی نیست . و سرانجام مفهوم فطرت مخصوص انسان است . فطرت از نظر مطهری امری تکوینی میباشد . ازاین رو اکتسابی نیست اما از غریزه آگاهانهتر است ؛ به همین دلیل آدمی به فطریات خودآگاهی دارد. فطرت آدمی همچنین به مسایل مادی محدود نمیگردد بلکه به مسایل انسانیارتباط مییابد. به رغم اصطلاح شناسی بالا مطهری در مسایل زنان از مفهوم طبیعت درکاربرد عام آن استفاده میکند که شامل اصطلاح فطرت وطبیعت هر دومیشود .

اینکپرسش اصلی آن است که از نظرمطهری طبیعت زن چیست ؟ وبا طبیعت مرد چه تفاوتی دارد ؟ابتدا باید اذعان کرد که براساس مقدمات بالا، مطهری به تفاوت طبیعت مرد و زن اعترافدارد .

طبیعت، فطرت وحقوق طبیعی

تعالیمجنسی و جنسیتی

خواستگاری و نامزدی :

ازدواج

مهریهو نفقه :

حقطلاق :

ازدواجموقت :

چندهمسری مرد

اخلاقجنسی

ازنظر مطهری زندگی اجتماعیآدمی برخلاف زندگی اجتماعی حیوانات همواره دستخوش تغییر وتحول است . طبیعت انسان رابالغ و آزاد و خود سرپرست قرار داده است . انسان راه خود را به کمک عقل وعلم وباقوانین وضعی میپیماید و به همین دلیل است که در مسیر تکامل خود به فساد و انحرافکشیده میشود . به عقیده مطهری این دو استعداد یعنی استعداد انحراف و استعداد تکاملاز یکدیگر تفکیک اپذیر نیستند . دو استعداد بالا انسان را به افراط وتفریط میکشانند . او معتقد است که انسان کوشش میکند با نیروی علم و ابتکار، هم خود را با مظاهرترقی و پیشرفت زمان هماهنگ کند، و هم جلوی انحرافات زمان را بگیرد . امااین روندهمواره در مسیر درست خود حرکت نمیکند و انسان دچار بیماری جمود و جهل میگردد . بهعقیده مطهری بیماری اول س***** و توقف ،و بیماری دوم سقوط و انحراف را برای زندگیآدمی به ارمغان میآورد . مطهری میگوید

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران