نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیزراعتزراعت

مطالعه اثر كاربرد مواد آلي، كودهاي بيولوژيك و كود شيميايي بر برخي خصوصيات (Sorghum bicolor) مورفولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكرد سورگوم علوفه اي

ارسال کننده : سرکار خانم سودابه کمیزی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : soodabehkamizi[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۱۹ مهر ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1199
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 8
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 195 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه استفاده از منابع مواد آلي و كودهاي بيولوژيك به طور روزافزون در حال گسترش است. به منظور بررسي اثر مواد آلي، كودهاي بيولوژيك و كود شيميايي بر خصوصيات مورفولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكرد گياه سورگوم علوفهاي، آزمايشي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 3 تكرار در1386 انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل : 1- تلقيح بذور با كود - مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي 87-2 كمپوست به ميزان 15 ،(Azotobacter chroococcum و Azospirillum brasilense بيولوژيك نيتروكسين (شامل مخلوطي از باكتريهاي تن در هكتار، 3- ورميكمپوست به ميزان 10 تن در هكتار، 4- تلقيح بذور با كود بيولوژيك نيتروكسين و كمپوست به ميزان 10 تن در هكتار، 5- تلقيحPseudomonas ) بذور با كود بيولوژيك نيتروكسين و ورمي كمپوست به ميزان 7 تن در هكتار، 6-تلقيح بذور با باكتري هاي حل كننده فسفات-8 تلقيح بذور با ،(Pseudomonas flurescence) -7 تلقيح  بذور با كود بيولوژيك نيتروكسين و باكتريهاي حلكننده فسفات ،(flurescence باكتريهاي حلكننده فسفات و كمپوست به ميزان 15 تن در هكتار، 9- كود شيميايي به ميزان 80 كيلوگرم كود نيتروژنه (اوره) و 50 كيلوگرم كود فسفره (سوپر فسفات) در هكتار و 10 - شاهد (بدون مصرف كود) بود. برداشت علوفه در دو چين و در مرحله 50 % گلدهي انجام شد. نتايج آزمايش نشان داد كه ارتفاع بوته، تعداد پنجه و محتواي كلروفيل گياه تحت تاثير تيمارهاي مختلف قرار گرفت. قطر ساقه بين تيمارها اخت لاف معني داري نداشت .
همچنين عملكرد علوفه تقريباً در تمامي تيمارها داراي اختلاف معني داري با تيمار شاهد بود. بيشترين عملكرد تر علوفه در هر دو چين در تيمار تلفيقي ازتوباكتر و ورميكمپوست حاصل شد. درصد ماده خشك توليد شده در چين اول تحت تأثير تيمارهاي مختلف قرار گرفت، اما در چين دوم اين اختلاف معنيدار نبود. در بخش اجزاي عملكرد، در چين اول و دوم درصد برگ و درصد ساقه در ماده خشك و نسبت برگ به ساقه تحت تأثير تيمارهاي مختلف قرار نگرفتند. در مجموع، نتايج اين آزمايش نشان داد كه كودهاي آلي و بيولوژيك ميتوانند جايگزينهاي مناسبي براي كودهاي شيميايي باشند.

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج بحث

منابع

از نيمه دوم قرن بيستم پيشرفتهاي شگرفي در زمينه توليدات غذايي در سطح جهان حاصل شد كه نتيجه بكارگيري اصول علمي در كشاورزي بود ( 4). كسب عملكرد بالاي محصولات زراعي به سطح بالايي از مديريت نياز دارد. امروزه جنبههاي مختلف م ديريت توليد گياهان زراعي پيچيدهتر شده است و ملاحظات محيطي، آلودگي آب، بقاياي مواد شيميايي در غذا، فرسايش خاك، قابليت دسترسي آب و بسياري از عوامل ديگر در فرآيند توليد دخالت دارند ( 5). كيفيت خاك علاوه بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن، داراي ارتباط نزديكي باخصوصيات بيولوژيكي آن نيز ميباشد ( 21 ).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران