نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیاصول فقه

واکاوی قاعده درء باتاکید بر حقوق موضوعه ایران

ارسال کننده : جناب آقای دکتر مهدی فلاح
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : DRmahdifalah12[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1426
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 103
فرمت فایل : word, pdf
حجم فایل : 615kb

قیمت فایل : 120,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

نویسنده در این مقاله به بررسی قاعده ی درأمی پردازد البته باتاکیدبرحقوق موضوعه ایران این قاعده را ارزیابی می نماید . قاعده ی درأ یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است که درکتابها و مقالات از آن یاد شده است سوالاتی که نگارنده در پی رسیدن به پاسخ برای آن است عبارتند از اینکه : مستند قاعده ی درأ چیست ودامنه ی شمول آن چقدر است؟ قاعده ی درأ تا چه حد در حقوق ایران پذیرفته شده است؟

قاعده ی درأ مهمترین هدفش دفع حدود از متهمان در حالت شک و تردید نسبت به حکم شرع ویا نص قانون می باشد قانونگذار درحقوق موضوعه ی ایران مصوب 1392 این قاعده را در قانون مجازات اسلامی گنجانده است به موجب قاعده ی درأ با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع نمی توان حکم به مجازات کرد بلکه بایستی مجازات را منتفی دانست . بنابراین مفهوم قاعده ی درأ این است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم دچارشبهه و تردید باشد براساس قاعده ی حقوقی «تفسیر به نفع متهم» باید به نفع متهم حکم کرد ازدیدگاه دیگر در لابلای متون فقهی وجزایی به حرمت دماء خصوصاً حرمت خون مسلمان اشاره شده است قاعده ی درأ درجهت رعایت قاعده ی احتیاط در دماء وضع شده است حدود الهی تعطیل بردار نیست ولی اسلام همواره مسلمانان و حاکمان ارا از اینکه خون بیگناهی بر زمین ریخته شود ویا حرمت و آبروی انسانی به ستم مورد تعرض قرار گیرد برحذر داشته و برعصمت خون وحرمت عرض وناموس تاکید ورزیده است قاعده ی درأ از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که دربین مسلمانان اعم از امامیه و اهل سنت جایگاه ویژه ای داردوبرگرفته از کلام معصوم است .

 

 

بررسی قاعده ی درأ10

مبحث اول : بررسی واژگان قاعده ی درأ در لغت و اصطلاح.. 11

الف : قاعده :11

ب: تدرأ12

پ : الحدود. 12

ت) بالشبهات... 14

1- معنای لغوی واژه ی شبهات... 15

2- معنای اصطلاحی واژه ی شبهه. 15

3-اقسام شبهه :16

1-3شبهه از دیدگاه فقه عامه. 16

3-2تقسیم بندی شبهه بر اساس عناصر حقوق جرم. 16

الف) شبهه در عنصر قانونی :16

ب) شبهه در عنصر معنوی.. 16

ج) شبهه در عنصر مادی.. 17

3-3 تقسیم بندی شبهه از دیدگاه فقه امامیه. 17

1-3-3 شبهه حکمیه. 17

2-3-3 شبهه موضوعیه. 18

3-3-3 شبهه خطا و شبهه اکراه21

ث) حقوق موضوعه :21

مبحث دوم : منابع روایی قاعده ی درأ22

1-روایات... 22

1-1منابع روایی اهل سنت... 22

2-1- منابع حدیثی امامیه. 23

1-2-1 مرسلات صدوق.. 23

2-2-1 راههای جبران ضعف سند. 23

3-2-1 عهد نامه ی مالک اشتر. 26

مبحث سوم 26

2- تسالم اصحاب بر حجیت قاعده درأ27

3-مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی.. 28

4- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل.. 29

الف) صحیحه حلبی 29

ب- صحیحه محمد بن مسلم.. 30

ج- صحیحه ابی عبید خداء30

د- صحیحه عبد الصمد بن بشیر. 31

5)مصطاده بودن قاعده ی درأ32

فصل دوم. 36

کاربرد قاعده ی درأ در حقوق موضوعه ی ایران.. 36

گفتار اول : بررسی اعمال قاعده ی درأ در حقوق موضوعه. 37

مبحث اول : دایره شمول قاعده ی درأ38

مبحث دوم: شمول قاعده ی درأ درمورد حدود. 39

مبحث سوم : شمول قاعده ی درأ در مورد قصاص.... 40

مبحث چهارم : شمول قاعده ی درأ درمورد دیات... 43

مبحث پنجم: شمول قاعده درأ درمورد تعزیرات :45

مبحث ششم : شمول قاعده ی درأ در مورد تعزیرات حکومتی.. 48

گفتار دوم - قاعده ی درأ و اصول هم خانواده49

رابطۀ قاعده ی درأ با اصول و قواعد فقهی 50

مبحث اول : رابطه ی قاعده ی درأ با اصل برائت... 50

مبحث دوم - تقاوت قاعده ی درأ با برائت... 51

مبحث سوم- رابطه قاعده ی درأ با اصل احتیاط :52

فصل سوم: جایگاه قاعده ی درأ در نظام حقوقی قضایی ایران.. 57

گفتار اول: بررسی حقوق موضوعه در ایران.. 58

مبحث اول - قاعده ی درأ و جایگاه آن در قوانین جزایی 59

مبحث دوم - اعمال قاعده ی درأ در قانون مجازات اسلامی.. 60

1-1 شرایط جرم. 61

2-1 واژه جرم. 62

3-1 شرایط مسئولیت کیفری.. 63

4-1 شبهه یا تردید 64

مبحث سوم: تحلیل ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 66

مبحث چهارم - شرح ماده ی 121 در اعمال قاعده ی درأ69

مبحث پنجم - قاعده ی درأ و ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 69

مبحث ششم - منابع قانونی قاعده ی درأ در حقوق موضوعه. 71

فصل چهارم:مخاطبان قاعده‎ی درأ74

گفتار اول - مخاطبان قاعده ی درأ در حقوق موضوعه ایران.. 75

مبحث اول - احتمال اول: ملاک عروض شبهه نزد قاضی.. 75

مبحث دوم - احتمال دوم: ملاک عروض شبهه نزد متهم.. 76

مبحث سوم- احتمال سوم: ملاک عروض شبهه ترد متهم و قاضی.. 76

مبحث چهارم – فلسفه ی وضع قاعده ی درأ79

گفتار دوم - قاعده ی درأ و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه. 80

مبحث اول - تفسیر شک به نفع متهم:80

مبحث دوم - اثر قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه. 81

مبحث سوم - تفسیر شک به نفع متهم: نتیجه ی فرض برائت... 83

مبحث چهارم - مبانی تفسیر شک به نفع متهم.. 85

گفتار سوم- مقایسه تفسیر شک به نفع متهم و قاعده ی درأ87

مبحث اول - ملاک در عروض شک و مخاطبان در شک به متهم و قاعده ی درأ87

مبحث دوم - دلالت دو قاعده87

مبحث سوم - قلمرو قاعده ی درأ و قاعده تفسیر حقوق به نفع متهم.. 88

مبحث چهارم - جهل به قانون در هر دو قاعده89

گفتار چهارم - نحوه ی اعمال قاعده ی درأ در دادسرا و محاکم 89

گفتار پنجم - پذیرش حد عقلایی برای قاعده ی درأ91

نتیجه گیری.. 96

فهرست منابع و مأخذ:100

الحمد الله علی کل نعمه و صل الله علی محمد وآل محمد

قاعده ی فقهی و حقوقی تدرأ الحدود بالشبهات نمودار نظام مند علم فقه می باشد که کاربرد آن بویژه در حقوق موضوعه ی ایران در زندگی امروز بشر ودر جامعه دارای اهمیت و ویژگی خاصی می باشد قاعده ی درأ در حقوق موضوعه برای درک و کشف استنباط مباحث و استفاده از آنها برای حل و فصل مسائل و موضوعاتی که در جریان قلمرو زندگی اجتماعی مسلمانان حادث می شود غیر قابل انکار است .

دین مبین اسلام همواره تمامی مسلمانان و حاکمان را از اینکه خون انسان بی گناهی بر زمین ریخته شود ویا حرمت و آبروی انسانی به ستم ، مورد تعرض قرار گیرد، بر حذر داشته وبر عصمت خون و حرمت عرض و ناموس ، تاکید ورزیده است. اکثر فقها و حقوقدانان براین عقیده که حدود تعطیل بردار نیست اتفاق نظر دارند.

بنابراین در مواردی که مفاد قاعده ی درأ صدق می کند. اصل برائت متهم جایگزین آن می گردد بنابراین مفهوم قاعده ی درأ این گونه است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم دچار شبهه و تردید باشد براساس قاعده ی حقوقی تفسیر به نفع متهم باید به نفع متهم حکم را جاری کرد بنابراین قاعده ی درأ در جهت رعایت قاعده ی احتیاط در دماء وضع شده است .

حال که ما چنین قواعدی با این عمومیت در دین اسلام و مقررات شرعی داریم حقوق و قانون موضوعه ما هم تابعی از اصول و مقررات شرعی است پس می توان گفت که قواعد فقهی از جمله قاعده ی درأ جایگاه ویژه ای در قوانین ما دارد ولی شرط آن این است که جامعه به خصوص قضات که می خواهند اعمال مجازات نمایند به درستی به اهمیت آن پی ببرند قابل ذکراست که صراحت قاعده ی درأ در حقوق موضوعه بدین نحو که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 120 و121 بیان شده قبلاً نبوده است وبه نحو غیر مستقیم در بعضی از جرایم حدود به آن اشاره شده بود که با تصویب قانون دایره ی شمول قاعده درأ وسعت یافته و جرایمی مانند تعزیرات راهم در بر می گیرد.

در این پایان نامه سعی داریم که مبانی و مستندات قاعده ی درأ را بیان کنیم و همچنین کاربرد این قاعده در حقوق موضوعه و زندگی مردم و همچنین احکام و شرایط اجرای این قاعده را در چهارمورد بررسی قرار دهیم بنابراین می توان گفت فلسفه ی وجودی قاعده ی درأ در حقوق موضوعه ایران چند عامل مهم است الف: رعایت قاعده ی احتیاط در دماء (حرمت دماء مسلمانان ب ) اصل رحجان خطا در عفو بر خطا در مجازات ج) اصل تفسیر به نفع متهم د) تامین عدالت کیفری هـ) عدم تضییع حقوق متهمان .

قاعده ی درأ حکمی است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به منظور عملیاتی کردن این قاعده در فصل یازدهم تحت عنوان سقوط مجازات این قاعده را آخرین عامل از عوامل سقوط مجازات در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران محسوب کرده است و این می تواند تاثیر بسیار مهم و عمیقی در امر قضاء و دادگستری کشور داشته باشد تاثیر ونقشی که در گذشته وجود نداشته است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران