نسل جوان ایران

علوم انسانیحسابداری مالی

بررسی رابطه بين اداراك کارکنان از عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در اداره کل امور بازرگانی ورامین

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1739
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 113
فرمت فایل : pdf و word
حجم فایل : 2.02mb

قیمت فایل : 80,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بين ادراك کارکنان از عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در اداره کل اموربازرگانی ورامین می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازماناموربازرگانی ورامین می باشند که در سال 1393 مشغول به خدمت هستند و برای انتخاب حجم نمونه به جدول كرجسي و مورگان مراجعه شده و نمونه 214 نفر بدست آمده است. و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده در جامعه مورد مطالعه توزیع گردد و جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی با درجه بندی لیکرت 5 گزینه ای استفاده گردید. روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به شرح زیر است:

آمار توصیفی : جدول فراوانی و درصد آن ، میانگین و انحراف معیار ، نمودارهای ستونی

آمار استنباطی : از آزمون های کواموگراف و اسمیر نوف جهت بررسی نرمان بودن داده ها و از آزمونهمبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی در سال 93 استفاده گردید.

نتایج پژوهش نشان داده است که :

بين ادراك از عدالت توزيعي و سرمايه اجتماعي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد؛

بين ادراك از عدالت رويه اي و سرمايه اجتماعي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد؛

بين ادراك از عدالت مراوده اي و سرمايه اجتماعي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد؛

بين ادراك از عدالت اطلاعاتي و سرمايه اجتماعي كاركنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

کلید واژه:عدالت سازمانی،عدالت توزيعي،عدالت رويه اي،عدالت مراوده اي،عدالت اطلاعاتي، سرمايه اجتماعي

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1-مقدمه3

1-2-بیان مساله4

1-3-اهمیتوضرورتپژوهش6

1-4-اهداف پژوهش7

الف-هدف کلی7

ب-اهداف جزئی7

1-5-فرضیات پژوهش7

الف-فرضيه اصلي7

ب-فرضيه هاي فرعي8

1-6-قلمرو موضوعی زمانی و مکانی تحقیق8

1-7-چارچوب نظری8

1-7-1-تعاریف نظری8

2-7-1-تعاریف عملیاتی9

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه13

2-2-عدالتسازمانی14

2-3-انواععدالتسازمانی15

2-4-اهمیتوضرورتتوجهبهعدالتسازمانی19

2-5-عواملموثربرادراكعدالت20

2-6-موانعتحققعدالتدرسازمان20

2-7-اثراتمنفیعدمرعایتعدالتسازمانی24

2-8-سرمایه26

2-9-انواعسرمایه27

2-10-سرمایهاجتماعی28

2-11-سرمایهاجتماعیازدیدگاههایمختلف30

2-12-تاریخچهسرمایهاجتماعی32

2-13-سرمایهاجتماعیدرحوزهسازمانومدیریت33

2-14-اهمیتسرمایهاجتماعی34

2-15-تئوریهایسرمایهاجتماعی35

2-16-ابعادسرمایهاجتماعی37

2-17-مدلهایسنجشسرمایهاجتماعی40

2-18-سطوحسرمایهاجتماعی41

2-19-پیامدهایمثبتسرمایهاجتماعی43

2-20-پيامدهايمنفيسرمايهاجتماعي44

2-21-کارکردهایسرمایهاجتماعی46

2-22-پیشینهپژوهش45

2-22-1-پیشینه پژوهش های داخلی46

2-22-2-پیشینه پژوهش های خارجی47

2-23-نتیجه گیری48

2-24-مدل مفهومی پژوهش49

فصل سوم روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه51

3-2-روش پژوهش51

3-3- جامعه آماری52

3-4- حجم نمونه و روش تعیین آن52

3-5- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات53

3-5-1 -روایی53

3-5-2- پايايي53

3-6- روايي و پايايي پرسشنامه54

3-7- روشهای تجزیه و تحیل اطلاعات56

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه59

4-2- شاخص های توصيفی متغیرها59

4-2-1- جنسیت60

4-2-2- نوع استخدام61

4-3- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن متغیرها62

4-4-فرضیات پژوهش63

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-خلاصه پژوهش68

5-2-بحث و نتيجه گيري69

5-3-محدودیت های پژوهش77

5-4-پیشنهادهای پژوهش77

5-4-1-پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش77

5-4-2-پیشنهادی کاربردی79

5-4-3-پیشنهادها به محققان آینده79

منابع و مآخذ81

پیوست90

Abstract 104

 

در سال های اخیر،توجه روزافزون به موضوع عدالت سازمانی و تاثیرات آن بر نتایج سازمانی،سازمان را بر آن داشته است که برای رسیدن به اهداف و تداوم حایت خود از الگوها و شیوه های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط،واژگونی و خطرهای ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند (طالقانی و بابابیی،1387،ص2).امروزه دستیابی به اهداف سازمان تا حد زیادی در گرو عملکرد کناسب و صحیح کارکنانشان است و کارآمدی سازمان پیوند نزدیک خود را با مقوله های عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی حفظ کرده است.عدالت مفهومی آمیخته با جامعه است و در بیشتر جنبه های زندگی حضور دارد.این باور در فرهنگ ما رایج است که پیامدهای هرکاری باید با عدالت همراه باشد.جنبه های عدالت نقش بسیار مهمی را در حیات سازمانی بازی می کند .درنتیجه ،در سازمان نیزمفهوم می یابد و با عنوان عدالت سازمانی از آن یاد می شود (براتی و همکاران،1388، ص10).عدالت به این معنی نیست که به اجبار استانداردهای واحدی برای تمام افراد در نظر بگیریم،بلکه به این معنی است که مسئولیت ها را با شرایط معین بپذیریم و منصفانه به آن عمل کنیم.عدالت سازمانی بیان می کند که باید چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که عادلانه با آنها رفتار شده است.به عبارتی ،عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از رفتار منصفانه سازمانی است )برومند و همکاران،1389،ص75).از طرفی موفقیت هر سازمانی در گرو توجه ویژه به نیروی انسانی و ارضای نیازهای آنهاست.منابع انسانی ،سرمایه های بنیادی سازمان و منشاء هر گونه تحول و نوآوری در سازمان محسوب می شوند .در نتیجه می توان یکی از عوامب نیل به موفقیت سازمان را افزایش میزان سرمایه اجتماعی کارکنان دانست.سرمایه اجتماعی،ثروت و دارایی نهفته است که از آمادگی روحی و روانی افراد یک جامعه برای صرف نظر کردن از منافع شخصی و درگیر شدن در عمل جمعی پدید می آید (گنجی و ستوده،1390،ص96).از آنجا که در سازمان های پیچیده،احتمال فرصت طلبی،شانه خالی کردن،از زیرکار در رفتن و تقلب بیشتر است،میزان بیشتری از سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از این رفتارها لازم است.در نتیجه کارکنان دارای سرمایه اجتماعی بالاتر برای سازمان بسیار اهمیت دارند و سازمان برای جلب رضایت و بهره وری آنها،هزینه های زیادی را صرف می کنند( نصراصفهانی،1392،ص167).بنابراین با توجه اهمیت سرمایه اجتماعی بررسی عواملی همچون عدالت سازمانی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی از اهمیت خاص برخوردار بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق زمینه رشد سرمایه اجتماعی و دستیابی مدیران جهت بکارگیری راهکارها و برنامه های بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی فراهم گردد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران